Psykoterapi


Många som söker samtalsstöd/terapi, har på olika sätt och under mer eller mindre lång tid försökt att lösa sina problem på egen hand. Andra befinner sig i akut kris. Oavsett bakgrund eller typ av problem det handlar om, kan man ibland behöva prata med någon utomstående, professionell person.

Värnamo KBT erbjuder individuell psykoterapi för olika problemområden. Metodinriktningen är Kognitiv beteendeterapi (KBT).
Du kan läsa mer om KBT här.


Samtalslängd: 45 minuter
Nybesök 1500kr/samtal
Återbesök 1250kr/samtal

Terapirum

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapiform som hjälper människor att förändra sina beteenden. KBT kännetecknas av ett aktivt samarbete mellan klient och psykolog. KBT som metod har starkt forskningsstöd inom en mängd olika psykiska problemområden.

Behandlingen utgår från tydligt uppsatta mål som utvärderas under behandlingens gång. En KBT-behandling sträcker sig vanligtvis mellan 5-20 sessioner. Behandlingens längd varierar beroende på vilka problem man söker för. Klient och terapeut träffas vanligtvis en gång i veckan. Behandlingen avslutas med ett vidmakthållandeprogram, då klient och psykolog tillsammans lägger upp en plan, för hur klienten kan fortsätta arbeta på egen hand för att bibehålla de framsteg som gjorts under behandlingen.

KBT har visat sig vara effektivt för följande problemområden:

 • Depression
 • Stress/utmattning
 • Sömnsvårigheter
 • Panikångest/paniksyndrom
 • Specifik fobi
 • Generaliserad ångest/kronisk oro
 • Tvångshandlingar och tvångstankar (OCD)
 • Posttraumatisk stress
 • Hälsoångest (hypokondri)
 • Social fobi
 • Bristande självkänsla
 • Långvarig smärta
 • Missbruk
 • Relationsproblem
Mer information om KBT hittar du på Beteendeterapeutiska föreningens hemsida www.kbt.nu.


Tystnadsplikt

Som psykolog har man tystnadsplikt. Detta innebär att man inte får föra vidare något av det klienten berättar. Ett undantag från detta gäller psykologens anmälningsskyldighet, vilket innebär att psykologen vid vissa tillfällen har en plikt att rapportera om exempelvis särskilt grova brott.

Tystnadsplikten och sekretessen finns reglerad i olika lagar. För psykologer som arbetar inom den privata hälso- och sjukvården regleras tystnadsplikten i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS).