Utbildning


Äpple

Värnamo KBT erbjuder färdiga utbildningskoncept, men även skräddarsydda föreläsningar och workshops anpassade efter kundens behov och önskemål. Workshop innebär att deltagarna involveras i praktiska övningar och gemensam problemlösning. Samarbetet mellan utbildare och deltagare och mellan deltagarna, är således mer framträdande jämfört med upplägget under en föreläsning.

I första hand erbjuds utbildningar inom stresshantering samt depressions- och ångestbehandling. Utöver detta genomför Värnamo KBT även andra utbildningsinsatser.

Utbildningarna kan genomföras i såväl mindre som större grupper och skräddarsys alltid efter målgruppens behov och önskemål.

För ytterligare information kring utbildningsupplägg och offertförslag, vänligen kontakta Värnamo KBT.Stress kan vara något positivt, en drivkraft, men kan också ta överhanden och påverka våra liv negativt. Stress uppstår när man upplever att de krav man utsätts för överstiger de resurser man har. Påfrestningen kan leda till onda spiraler med allt fler stressbeteenden. Inom KBT arbetar vi med att se dessa spiraler och på olika sätt bryta dem för att ta sig ur stressen.

Nedan ges några exempel på utbildningsupplägg som Värnamo KBT arbetar med.


Föreläsning

Omfattning: 1-2 timmar.

Föreläsning – ”Hitta balansen!”
Stress är ett tillstånd av obalans mellan det som krävs och det som är möjligt. I vår ständigt föränderliga värld där kraven är höga både i arbetslivet och privat är det lätt att tappa balansen.
Under föreläsningen får du lyssna till Karl’s erfarenheter av att arbeta med stress. Han kommer att ge dig en fördjupad förståelse för vilka möjligheter det finns för dig att förebygga stress.


Medarbetare

Omfattning: 1 halvdag, 2 halvdagar eller 1 heldag.

Syfte och mål
Utbildningen handlar om att hjälpa medarbetare att förebygga och hantera stress och att bli observant på tidiga varningssignaler. Utbildningen ger deltagarna verktyg till att förändra icke-fungerande beteendemönster.

Metod
Föreläsning med diskussioner och övningar

Deltagare
Medarbetare och arbetsgrupper.
Upp till 20 deltagare per grupp.

Innehåll
Innehållet anpassas utifrån målgrupp och omfattning.

 • Vad är stress?
 • Finns det bra och dålig stress?
 • Stressreaktioner
 • Varningssignaler/tidiga tecken
 • Hur upptäcker jag tidiga tecken hos mig och mina kollegor?
 • Miljöfaktorer och individuella faktorer som bidrar till stress
 • Utmattning/Utbrändhet – vad menas med det?
 • Steg till egen förändringen i min vardag?
 • Vilket ansvar har jag som medarbetare?


Gruppintervention

Omfattning: Gruppbehandlingen i stresshantering omfattas av 8 tillfällen och gruppen består vanligtvis av 6-8 personer.

Syfte och mål
Gruppbehandlingen handlar om att hjälpa människor att hantera stress och ge dem verktyg till att förändra beteende.

Gruppbehandlingen i stresshantering handlar om att hjälpa människor att hantera stress och ge dem verktyg till att förändra beteende.

Behandlingen innehåller bl.a. följande moment:

 • Psykoedukation om stress
 • Balans och återhämtning
 • Stressorer och stressbeteenden
 • Att förändra beteende
 • Hinder för förändring
 • Gränssättning, att säga nej (eller ja)
 • Mål och värderingar
 • Vidmakthållandeprogram

Mellan tillfällena ges hemuppgifter.


The Brief behavioral Activation Treatment for Depression (BATD-R)
– En kortfattad Beteendeaktiveringsintervention för behandling av depression


Under drygt tio års tid har Värnamo KBT på olika sätt arbetat med BATD, som är en Beteendeaktiverings-behandling mot depression. Under hösten 2013 blev jag klar med översättningen av den andra reviderade upplagan av manualen, BATD-R

 • BATD är en av den tredje vågens beteendeterapier och har utvecklats av amerikanerna Carl Lejuez och Derek Hopko (Lejuez, Hopko & Hopko, 2001, 2003).
 • BATD är i första hand framtagen för verksamheter med korta behandlingstider (korttidspsykoterapi).
 • BATD är manualbaserad och genomförs vanligtvis mellan fem till femton sessioner.
 • BATD är en kortfattad, strukturerad och okomplicerad metod som kräver förhållandevis lite förkunskaper för att kunna tillämpas.
 • BATD är enligt upphovsmännen en tids- och kostnadseffektiv metod då den inte kräver tillägnandet av avancerade terapeutiska tekniker och relativt enkelt kan implementeras inom olika verksamheter.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har samtalet som verktyg och som vill lära dig hur du kan använda BATD i ditt arbete med deprimerade personer.


Utbildningsupplägg

 • Utbildningen kan genomföras i såväl mindre (5 – 10 deltagare) som större grupper.
 • Utbildningen utgörs av genomgång av de teoretiska principer som BATD vilar på, genomgång av behandlingsmanualen och tillämpningsträning.
 • Utbildningen genomförs med fördel under två dagar, då detta bland annat möjliggör en noggrannare genomgång av manualen och mer tid för tillämpningsträning.
 • Upplägget kan även utökas till att exempelvis innefatta uppföljning och handledning av/kring deltagarnas kliniska tillämpning av BATD.


Vetenskapligt stöd

Under de senaste tio- femton åren har forskningen kring Beteendeterapi intensifierats och man har åter funnit att det är effektivt att behandla depressioner med Beteendeaktivering. Redan 2004 konstaterade SBU i sin rapport över behandling av depressionssjukdomar, att Beteendeterapi (Beteendeaktivering) har ett starkt vetenskapligt stöd avseende behandling av lindriga och måttliga depressioner.

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för behandling av depressionssjukdomar (2009 & 2016), som syftar till att ge sjukvården stöd i att prioritera och erbjuda den vård som gör största möjliga nytta för patienten till en rimlig kostnad, rangordnars KBT (inklusive Beteendeterapi) högt vid i princip alla lindriga och medelsvåra tillstånd av depression. Utgångspunkten för riktlinjerna har varit de metoder som är bevisat effektiva för behandling av depression.

I samband med att jag och min kollega Leg. Psykolog Nicole Masri började tillämpa BATD för att behandla personer med depression, genomförde vi en pilotstudie som senare kom att publiceras i Nordic Psychology. Artikeln finns att hämta här.


Ångest och panik är två helt naturliga känslor som alla människor har erfarenhet av, men för vissa tar ångesten alltför stor plats och styr livet. För att behandla ångest arbetar man inom KBT ofta med någon form av exponering. Det betyder att klienten gradvis konfronterar det som orsakar ångesten och metoden har visat sig vara mycket effektiv. Särskilt för klienter med panikångest, tvång och olika former av fobier.

Värnamo KBT erbjuder workshops och föreläsningar om KBT-behandling mot ångestproblematik. Utbildningarna riktar sig i första hand till personer som bedriver psykologisk behandling och som vill fördjupa eller bredda sina kunskaper inom KBT. Utbildningarna kan även anpassas till en mer orienterande karaktär, för att passa målgrupper som på olika sätt kommer i kontakt med personer med ångestproblematik och som behöver lära sig mer om dessa problemområden.

Utbildningarna kan genomföras i såväl mindre som större grupper och skräddarsys alltid efter målgruppens behov och önskemål.